استراتژی

تولید و تامین قطعات مطابق با استانداردهای روز قطعه سازان معتبر داخلی و خارجی
پایبندی به کلیه اصول و علوم حرفه ای کسب و کار
پایبندی به اصول اخلاقی
ارتقاء مداوم و مستمرکیفیت قطعات
توانمندسازی کارکنان برای توسعه مداوم مهارتها و نوآوری
توسعه مداوم مجموعه فرورتیش با استفاده از علوم روز،نوآوری،بهبود مستمر و تعالی سازمانی

Call Now Button