تاریخچه برند

مدیران مجموعه فرورتیش با پیشینه قبلی فعالیت‌های خود راد رزمینه های صنعتی،قطعه سازی و بازرگانی از سال۱۳۸۲ آعازنموده و در سال ۱۳۹۴نشان تجاری فرورتیش به صورت قانونی و رسمی در سازمان ثبت اسناد مالکیتهای معنوی و خصوصی ثبت گردید.

Call Now Button