تعمیرگاه مجاز و منتخب شماره 11 : کرج جاده ملارد -خیابان پیک -نبش نیلوفر 27- تعمیرگاه تخصصی میثم

تعمیرگاه مجاز و منتخب شماره 22  :کرج جاده ملارد-خیابان صدوقی- بعد از مخابرات- تعمیرگاه تخصصی توسن