شرایط اعطای نمایندگی شعب فرورتیش

شرایط عمومی

دارا بودن زمینه اقتصادی مورد نیاز این حرفه (حداقل یکصد میلیون تومان جهت احداث واستاندارد سازی و کالا)

تکمیل مدارک لازم و کسب تاییدیه های مجموعه فرورتیش متعهد به رعایت حقوق مشتری

 

شرایط مکانی

داشتن حداقل 20متر مربع در یکی از خیابانها یا معابر بنام متناسب با استاندارد های فرورتیش

ارایه اصل اسناد مالکیت یا اجاره نامه معتبر بنام متقاضی یا اقرار نامه از صاحب سند مبنی بر اختیار تام در زمینه گشایش شعبه فرورتیش

رعایت فاصله مجاز ملک مورد نظر از دیگر نمایندگیهای مجموعه فروشگاه های تخصصی فرورتیش (بر اساس دستور العمل فرورتیش)

کیفیت موارد فوق با مراجعه حضوری بازرس فرورتیش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

مدارک لازم جهت اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی

اصل و کپی شناسنامه تمام صفحات

اصل و کپی کارت ملی پشت وروی کارت ملی

فرم تکمیل شده درخواست اعطای امتیاز نمایندگی یا مشارکت

اصل و کپی سند مالکیت یا اجاره یا صلح نامه محل مورد نظر

دو قطعه عکس رنگی 4*6رنگی سال جاری

 

اشخاص حقوقی

اصل و کپی از تمام صفحات اساسنامه شرکت و تصویر روزنامه رسمی از آخرین تغییرات

اصل و کپی کارت ملی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

فرم تکمیل شده در خواست نمایندگی

اصل و کپی سند مالکیت یا اجاره نامه یا صلح نامه محل مورد نظر

دو قطعه عکس رنگی 4*6رنگی سال جاری مدیر عامل و رییس هیئت مدیره