نمودار فرایند اعطای نمایندگی

تکمیل فرم درخواست نمایندگی

بررسی فرمها و تعیین واجدین شرایط

تنظیم جلسه مصاحبه و موافقت اولیه با واجدین شرایط

موافقت با واگذاری حق امتیاز برای مدت معین و عقد قرارداد

بازدید نهایی و تطابق با استانداردهای فرورتیش

“صدور دستور ثبت و ارسال اجناس و تجهیزات